Taalbeleid

Die taalbeleid vir Laerskool Stulting word volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (No. 84 van 1996) deur die Beheerliggaam van die skool bepaal.

Laerskool Stulting is ‘n gemengde (seuns / dogter) parallelmedium (Afrikaans / Engels) skool. Die tale waarin onderrig en leer plaasvind is Afrikaans en Engels.

Die onderliggende taalbeginsel by Laerskool Stulting is om die huistaal as hoof onderrigtaal te beklemtoon. Terselfdertyd poog Laerskool Stulting daarna om een addisionele taal òf Afrikaans òf Engels aan sy leerlinge te bied.

Gr. R – 2: leerlinge verkry onderrig in hul huistaal (Afrikaans of Engels).

By toelating tot die betrokke grade R tot 2 word die veronderstelling geneem dat die leerder se kommunikasie- en taalvaardigheidsvermoë van so ‘n aard is dat die leerder doeltreffend in sy huistaal (Afrikaans of Engels) onderrig sal kan word.

Gr. 3 – 7: alle leerlinge verkry onderrig in hul huistaal (Afrikaans of Engels) asook in een addisionele taal (òf Afrikaans òf Engels).

By toelating tot die betrokke grade 3 tot 7 word die veronderstelling geneem dat die leerder se kommunikasie- en taalvaardigheidsvermoë van so aard is dat die leerder doeltreffend in sy huistaal (Afrikaans of Engels) asook in een addisionele taal (òf Afrikaans òf Engels) onderrig sal kan word.