Hulpdienste

Remediërende onderwys: Leerders, met vorderingsprobleme in alle fase, word deur hul onderwysers geidentifiseer. Remedierende klasse word gratis in die middae vir hierdie leerders aangebied.

Noodhulp: Verskeie onderwysers beskik oor die nodige basiese noodhulpsertifikate. Basiese noodhulp, vir snye, krapmerke, ens. word by die adminkantoor toegedien. Senior leerders pas ook basiese noodhulp tydens pouses toe.

Kliniese Sielkundiges: Die skool maak van beide departementele en privaatpraktyk sielkundiges gebruik om jaarlikse IK toetse vir die GR. 6 leerders af te neem. Dieselfde persone word ook gebruik sou die skool bevind dat enige ander leerder vir ‘n geldige rede geevalueer behoort te word.

Snoepie: Die skool beskik oor ‘n goed-toegeruste snoepie. Die snoepie opereer voor skool en tydens die twee pouses asook in die middae na skool en tydens sportgeleent-hede.

Algemeen

Saalbyeenkoms: Saalbyeenkomste word weekliks gehou. Saalbyeenkomste is formele geleenthede en daar word van die leerders verwag om die nodige respek vir die geleentheid te toon.

Buitemuurse beleid: By Stulting glo ons daarin dat ons leerders aktief aan die bedrywighede van die skool moet deelneem. Om die rede verwag ons van ons leerders om aan ten minste een somer- en een wintersport- en / of kultuuraktiwiteit deel te neem.

Gedragskode: Die skool beskik oor ‘n gedragskode wat deur al die rolspelers in die skool goedgekeur is. Daar word van die leerders verwag om hul gedrag daarby te hou.

Skooltasse: Skooltasse moet die skooluniform komplimenteer. Skooltasse moet ferm wees sodat skoolboeke en ander besittings nie beskadig sal word nie. Skooltasse met graffiti word nie toegelaat nie.

Selfone: Die dra en gebruik van selfone deur Stultingleerders is ‘n vergunning en dus onder sekere omstandighede toelaatbaar. Selfone moet tydens offisiele skoolure afgeskakel wees. Kommunikasie, tydens skoolure, tussen die huis (ouers) en leerders moet via die skoolkantoor geskied.

Verjaarsdae: Leerders word toegelaat om op hul verjaarsdag met gewone klere skool toe te kom. Hulle word ook tydens saalbyeenkomste gelukgewens.

Snoepie:  Die skool het ‘n goed toegeruste snoepie. Dit is voor skool, gedurende die twee pouses, in die middae asook by sportaktiwiteit oop.

Afwesigheid: Teenwoordigheidsregisters word daagliks gehou. Indien leerders afwesig is, moet ‘n brief van die ouer die kind vergesel op die dag wat hy na die skool terugkeer. Indien leerders vir 3 of meer agtereenvolgende dae afwesig is, is ‘n doktersbrief noodsaaklik op die dag wat die kind na die skool terugkeer.

Leerders wat afwesig was, is daarvoor verantwoordelik om alle agterstallige werk in te haal. Ouers moet toesien dat die agterstallige werk voltooi word.

Nasorg fasiliteite: Nasorg is beskikbaar vir leerder wat nie direk na skool kan huistoe gaan nie. Dit word privaat bestuur en is geleë op die skoolterrein. Daar is kostes verbonde aan hierdie diens.

Waardevolle items: Items van waarde moet liefs nie skool toe gebring word nie. Die skool kan geen verantwoordelikheid neem vir enige waardevolle items wat verlore gaan of beskadig word nie.

Toestemmingsbriewe:  Toestemmingsbriewe vir uitstappies en toere moet deur ouers / voogde geteken word voordat ‘n leerder toegelaat sal word om dit by te woon.

Gaste by die skool: Gaste word by die skool verwelkom. Alle gaste moet egter eers by die skoolkantoor rapporteer.